Reklamacja towaru

REKLAMACJE

1. Wszelkie reklamacje dotyczące funkcjonowania Sklepu oraz dokonanych zamówień należy przesyłać na adres e-mail: sklep@outletsport24.com Reklamacje mogą być również składane pisemnie na adres siedziby Sprzedawcy.
2. Składając reklamację Klient zobowiązany jest co najmniej do wskazania zauważonej wady, braku lub uchybienia oraz do określenia swojego żądania.
3. Jeżeli składana reklamacja dotyczy żądania Konsumenta z tytułu rękojmi, Klient zobowiązany jest przedstawić dowód zakupu danego Towaru w Sklepie (np. wyciąg z konta, potwierdzenie płatności kartą, paragon lub fakturę).
4. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć rzecz wadliwą na adres siedziby Sprzedawcy lub adres wskazany w korespondencji mailowej.
5. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Sprzedawca niezwłocznie zwróci się do Klienta o ich uzupełnienie we wskazanym zakresie. Wraz z takim zawiadomieniem do Klienta przesłana zostanie informacja, w jaki sposób należy uzupełnić braki w zgłoszeniu reklamacyjnym.
6. Reklamacje z tytułu rękojmi rozpoznawana są w terminie 14 dni od dnia doręczenia Sprzedawcy oświadczenia zawierającego żądania Kupującego.
7. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie powiadomiony przez Sprzedawcę drogą mailową lub pisemnie, w zależności od sposobu złożenia reklamacji.

Koszyk